Resumos no Congreso 2017

Inscríbete Resumos dos relatorios     Cartel Datos do congreso Programa Provisional

Marisé Perez Mariño. Ex Directora Xeral de Educación da Xunta de Galicia. No futuro ¿ educaremos?

Hugo Carrillo Robótica co EV3

Manuela Cives (Colexio Peleteiro) Ferramentas 2.0 para a avaliación

App Inventor O que fixemos en Inventa en Galego Paz Freire Campo

O futuro dos museos na Educación vista desde a  Rede Museística Provincial de Lugo Encarna Lago González,   Juan Ignacio Marquez Barros

·  Robótica con ArduinoTino Fernández Cueto. Profesor de electrónica e informática del CIFP Ferrolterra, ·   

Proxecto Europeo  PhenoloGIT María José Malmierca e Diego Nieto (CESGA) https://www.phenologit.org/ que ten que ver coa observación dos cambios na natureza empregando móbiles e mapas de xeolocalización.

Realidade Aumentada. Proxecto AR SCI. María José Malmierca e Diego Nieto (CESGA) 

  Video en Educación Xacobo de Toro  (Fundación Barrié IES de Malpica).

Manuel Díaz Regueiro Raspberry Pi e Internet das Cousas

Unha educación activa e colaborativa : O proxecto para Galicia novacarta.eu Manuel Díaz Regueiro

Beatriz Padín (Colexio Peleteiro). SageMath, software matemático nas clases de Física e Matemáticas

Elena Poncela Blanco (C. Peleteiro) Actividades para utilizar a Raspberry Pi en clase de física e química, conectando sensores para medir diferentes magnitude

Deseño paramétrico e fabricación dixital. Cortadoras laser e de fio quente Pensando en xogar coa preparación e xeración de trazados para cortar ou gravar, papel, coiro, metacrilato, madeira... desde volumes 3D, costelas, etc...

Veremos, ademais, unha máquina de corte por fío quente con control numérico, que pode cortar escumas e buscaremos a similitude co uso dunha máquina de corte laser.

Pepe Vázquez, responsable do Obradoiro de Fabricación da ETSAC de Coruña.

Susana Oubiña Aprender a usar mbots
1. Conocer el entorno de programación mBlock
2. mBot: qué sensores tiene, situación y para qué sirben.
3. Solucionar retos con mBot bajo mBlock

Manuel Rodríguez Sánchez Cubo de Rubik e aplicacións

Impresoras 3D por 3d Limitless (Marcos Souto e Ramón SanMartín)

¿Cómo aprenden las máquinas? ¿Qué se esconde detrás de la inteligencia artificial? Luís Sobrecueva Menéndez http://www.subzin.com/ infojobs international

Comunicacións

José Ignácio Salgado López, Departamento EF, IES Leliadoura A REVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA A TRAVÉS DA INTEGRACIÓN DOS DISPOSITIVOS MÓBEIS

Mª Jesús Mourazos González (CPI As Mirandas) Xogos de ordenador de software libre e pensamento científico.

Antonio Soto (C. Santiago Apóstol) Avaliación Dixital e Aprendizaxe

SageMath, software matemático nas clases de Física e Matemáticas Beatriz Padín

SageMath é un software matemático libre e de código aberto destinado á educación e á investigación en matemáticas. Combina e integra unha linguaxe de programación e diversos paquetes de software matemático baixo unha contorna común coa que se pode traballar localmente unha vez descargado o software ou ben se pode acceder a ela online a través dun navegador web. Debido á súa capacidade de cálculo tanto en matemáticas puras como aplicadas, as ferramentas que ofrece poden ser aproveitadas para enriquecer e complementar a ensinanza das materias de Matemáticas e Física. De entre todos os seus compoñentes, os seguintes son de especial interese nos niveis de ensinanza secundaria: operacións aritméticas (con números enteiros, racionais, reais e complexos), teoría elemental de números (números primos, divisores, máximo común divisor, mínimo común múltiplo…), cálculo (límites, derivadas, integrais…), representación de funcións e curvas (en dúas e tres dimensións), álxebra lineal (resolución de ecuacións e sistemas, vectores, matrices, determinantes...) e polinomios (operacións, factorización, raíces, fracciones alxebraicas…).

Neste taller eminentemente práctico presentaremos SageMath de xeito que os asistentes descubran que se pode facer con este software e se familiaricen coa maneira de traballar con el, para que así adquiran unhas nocións básicas sobre o seu uso que lles permitan afondar posteriormente en aqueles aspectos nos que estean máis interesados.

Obradoiro de aplicación e creación de materiais de Realidade Aumentada para Ciencias.

Relatores: Diego Nieto Caride, María José Malmierca. Centro de Supercomputación de Galicia
Juan Gordillo. CPI Multilingüe O Cruce, Cerceda.

AR-Sci (http://www.ar-sci.eu) é un programa europeo no que participan dúas institucións galegas, o CPI O Cruce e o Centro de Supercomputación de Galicia, orientado ao análise e desenvolvemento de experiencias e materiais de Realidade Aumentada para o ensino e aprendizaxe das ciencias na educación secundaria.

O obradoiro irá orientado a amosar aos profesores exemplos e ferramentas sinxelas (ARToolKit, Blippbuilder, Aurasma, …) para que poidan traballar e crear materiais de Realidade Aumentada nas súas clases de ciencia.

Algúns exemplos desenvolvidos con RA no proxecto poden atoparse aquí: https://ar-sci.cesga.es/index.php/User_Guide_v2 (en inglés)

Táboas Fusión Begoña López Castro

As táboas Fusion son en esencia un SIX na medida en que permite a entrada, xestionar e visualizar información espacial. As táboas Fusion son excelentes para a visualización rápida de datos usando unha variedade de opcións de visualización, incluíndo táboas, gráficos e mapas. Neste obradoiro vai subir unha folla de cálculo que contén datos de enderezos, convertelo nunha táboa Fusion, xerar gráficos e mapas, e compartir o seu traballo con outros. Todo isto será realizado a través do navegador.

Despois para ver as posibilidades avanzadas desta aplicación de cartografía, seguiremos os procedementos que seguen a continuación:

· Unha primeira táboa de fusión simple con representación de datos: de onde son os meus alumnos? E os do instituto?

· Aplicar unha ferramenta en liña para descargar un arquivo shapefile en zip en Google Fusion Tables.

· Importar unha folla de cálculo de Excel ou Calc en Google Fusion Tables con datos estatísticos, do IGE, por exemplo.

· Unir os datos tabulares con formato KML.

· Ver os datos como un mapa temático no que áreas son sombreadas ou estampadas en proporción á medida da variable estatística que está a ser amosado nese mapa.

· Compartir o mapa con outros.

Veremos despois como podo usar táboas Google Fusion na miña clase?

Literatura Galega: Mapa das viaxes, lugares dun personaxe con etiquetas das citas do libro.

Historia: Crear un mapa de eventos clave, por tema, período de tempo, ou localización.

Botánica: Crear un mapa de espécimes recollidos, con fotos.

Ecoloxía: Avistamentos de animais ou outros atributos ambientais.

Xeoloxía: Mapa dos volcáns de todo o mundo, ou exemplos de rochas encontradas en determinados lugares.

Saúde Pública: Mapa de ameazas para a saúde, de riscos ambientais-

Ten en conta que:

• Unha das grandes cousas que ten Google Maps é que pode traballar a todas as escalas. Así pode crear un mapa de só o concello de Tui, por exemplo, ou pode crear un mapa de Galicia, ou da UE, ou do mundo.

• A recollida de datos pode ser "virtual". As imaxes poden ser tomadas a partir de internet, en vez de subidas. Se o mapa é feito público, asegúrese de usar só aqueles con Licenza Creative Commons. Prema co botón dereito nunha foto e escolle "Copiar URL da imaxe"

¿Cómo aprenden las máquinas? ¿Qué se esconde detrás de la inteligencia artificial? Luís Sobrecueva Menéndez

Breve introducción a uno de los campos más prometedores de la inteligencia artificial: las redes neuronales, describiendo los conceptos básicos en los que se basan así como sus múltiples aplicaciones en la industria actual.

 

 “Actividades para utilizar  Raspberry Pi en clase de física y química, conectando sensores para medir diferentes magnitudes”

Profesora: Elena Poncela

Descripción de algunas actividades de laboratorio de Física y Química que pueden ser llevadas a cabo programando sensores con Raspberry Pi.

En este taller se muestran diversas experiencias que se pueden llevar a cabo programando sensores. Ampliaremos estas experiencias haciendo interactuar algunos circuitos electrónicos con la respuesta del sensor.

Objetivos

  • Mostrar experiencias donde se puede combinar la programación con la enseñanza de la Física y Química en la realización de actividades de laboratorio.
  • Mostrar cómo se conectan y programanalgunos sensores.
  • Combinar el uso de sensores con circuitos electrónicos.

¿Cómo se desarrolla la actividad?

 La metodología empleada es eminentemente práctica, alternando diversas explicaciones con la realización de experimentos de laboratorio usando los sensores programables.

Unha educación activa e colaborativa : O proxecto para Galicia novacarta.eu Manuel Díaz Regueiro

Nova carta significa un paso adiante na aprendizaxe do cotián, de como é Galicia, da súa xeografía, lendas, literatura, paisaxe, ecoloxía, ciencia... e esa aprendizaxe a priopoñemos activa e colaborativa. Unha das primeiras sorpresas con que nos atopamos nada máis comezar ese proxecto é coa toponimia, sempre revisada desde o punto de vista do latín e copiando aos ilustres autores alemans e franceses. Agora os métodos a nosa disposición permiten aos alumnos facer toponimia comparativa utilizando as wikipedias, completar os datos utilizando a wikipedia, etc. Véxase por exemplo, http://novacarta.eu/en/node/3 a discusión sobre o significado de Támega, por certo sabedes que significa o sufixo -ga aquí?. Pero esa discusión nace da foto de Pablo Santiago e das consultas ás wikipedias inglesas para ver os River Tame e aínda máis o propio Támesis. Verín está emparentado con Londres! En vez dun arquiveiro nunha biblioteca chea de po, as fotos traen a luz o significado. Tame significa manso. Non sigo porque chega con dicir que novacarta vai significar o nacemento dunha nova interpretación da toponimia galega e a propia comprensión da orixe da lingua galega. Que significa cortiña?, onde está a casa nobre?, cando dicimos cumio en que idioma falamos? E cando dicimos ceo?...Pensa dúas veces se te podes perder a discusión...

Ademais quedan moitas outras visións que aportar: http://novacarta.eu/gl/node/13 podemos ver un exemplo de autoestima, xa que Curros está nas principais wikipedia do mundo, a nosa cultura importa. Farémolo coa maioría dos artígos e explicaremos como. Festas, ríos ecoloxía, toda Galicia cabe nesa web. Como colaborar? Explicarémolo. Pero a proposta é que cada centro poida ter un representante de nova carta que poña directamente os datos na web para que sexa cómoda esa colaboración.

Manuela Cives (Colexio Peleteiro) Ferramentas 2.0 para a avaliación

"El objetivo de este taller es presentar un conjunto de herramientas 2.0 que permiten y facilitan la evaluación integral del nivel de aprendizaje, habilidades y competencias de los alumnos. Las herramientas que utilizaremos serán online y gratuitas."

Manuel Díaz Regueiro Raspberry Pi e Internet das Cousas

Ademais das mesmas consideracións xerais sobre o Raspberry Pi, o Grove Pi que xa vimos outros anos, e que permiten modelizar o funcionamento do Internet das Cousas con estes aparatos, veremos funcionando, primeiro, un modelo en vídeo do que significa IOT, logo facendo algúns exemplos con node-red, tratando de integralo  non só cos sensores do raspberry, senón incluso con Twitter e con IFTT, para, finalmente, facer a nosa estación metereolóxica do centro que nos presente os datos e incluso os garde nunha base de datos sqlite.

MEDIANDO CON TIC PARA UN PROXECTO EDUCATIVO ACORDE COAS NECESIDADES CONTEXTUAIS E SOCIAIS: O EXEMPLO PRÁCTICO DO CPI PLURILINGÜE VIRXE DA CELA

Camino Pereiro González -CPI Virxe da Cela

Na actualidade un dos piares dos retos educativos actuais, que son apoiados por moitas investigacións e prácticas educativas, é a innovación. Dita innovación debe asentarse nas potencialidades e necesidades contextuais para que esta supoña  un verdadeiro cambio na realidade educativa. De aquí parte o conxunto de actuacións que aquí presentamos e que queren ser nexo de unión entre realidade, inclusión e equidade para acadar procesos educativos de calidade que sexan quen de satisfacer as necesidades e demandas dun contexto educativo concreto.

A través das mesmas, o alumnado coñece a súa realidade e é quen de intervir na mesma con capacidade de transformación e empregando para iso os recursos propios de medio e os que lles proporcionan as tecnoloxías da información e da comunicación. Estas últimas, ademais, permiten que adquiran unha perspectiva global de mellora social.

Empregalas para o aprendizaxe e o coñecemento supón crear coñecemento, pero tamén contar con capacidade para difundilo e para darlle valor. Todo isto dende a responsabilidade e a reflexión crítica do que podemos ser e o que queremos ser. Valores e competencias que axudan a crear comunidade nun contorno rural moitas veces infravalorado.

Así, asentamos esta proposta desenvolta no CPI Plurilingüe Virxe da Cela do concello coruñes de Monfero. Edición audovisual, programación, imprensión 3D, creación de recursos, difusión de actuacións, entre outras, entrelázanse para crear propostas integrales de desenvolvemento curricular e educación en valores.